Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Betaling

Een aanbetaling is mogelijk nodig om een reservering voor de photobooth definitief vast te leggen. Indien de klant langer dan de overeengekomen periode gebruik maakt van de apparatuur zijn extra huurlasten voor rekening van de klant.

 

Toegang, ruimte & vermogensbehoefte

De klant zal zorgen voor een geschikte ruimte op het evenement voor de photobooth.

Minimum vloer oppervlakte: (Breedte x Diepte)

          Zonder achtergrond systeem : Min. 2x3m.

          Met achtergrond systeem:        Min. 3,5x3m.

          Greenscreen achtergrond:        Min. 4x6m.

De klant zal een 220v stroompunt voorzien binnen de door de klant aangewezen ruimte voor de photobooth.

Voor het online delen is een sterk en stabiel draadloos netwerk vereist, Flits Doos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het

wegvallen van het netwerk waardoor de foto’s niet online gedeeld kunnen worden.

 

Data wijzigingen en annulering

Elk verzoek om de overeengekomen datum en tijd van de verhuur van de photobooth te veranderen moet schriftelijk ten minste 20 dagen voorafgaand aan het evenement van de klant worden ingediend. Elke wijziging van de datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de photobooth op de alternatieve datum.

 

Bij annulatiekan het voorschot niet terug gevorderd worden. Dit voorschot dient immers om de datum te reserveren. 

 

Parkeerkosten

Indien gratis parkeren niet mogelijk is of niet duidelijk van te voren is gemeld, wordt alles boven de €10 doorberekend aan de klant.

 

Verlies of schade

De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan (anders dan normale slijtage) de apparatuur van Flits Doos, veroorzaakt door misbruik van de apparatuur door de klant, hun werknemers of hun gasten.

 

De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan de apparatuur van Flits Doos veroorzaakt door diefstal, brand, overstroming of ongelukken tijdens aanwezigheid van Flits Doos op het evenement van de klant.

 

De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan attributen (Premium Props) van Flits Doos veroorzaakt door de klant, hun werknemers of hun gasten.

 

 

Schadeloosstelling

De klant stemt ermee in, en begrijpt het volgende:

 

a) de klant zal Flits Doos tegen enig en alle aansprakelijkheden, gerelateerd aan het evenement van de klant en gebruik van de apparatuur van Flits Doos, vrijwaren.

 

b) de klant zal Flits Doos tegen enig en alle aansprakelijkheden in verband met het gebruik van alle foto's genomen op het evenement van de klant door de photobooth of zijn agenten, werknemers of gelieerde ondernemingen vrijwaren.

 

De klant stemt in met, en begrijpt het volgende:

Alle personen die gebruik maken van de photo booth op het evenement van de klant geven hierbij Flits Doos het recht en de toestemming tot het auteursrecht en te reproduceren of anderszins gebruiken van elke fotografische portretten of afbeeldingen van een photo booth-gebruiker die in geheel of gedeeltelijk opgenomen is, via alle media zoals illustratie, kunst, promotie, reclame, handel of voor enig ander doel.

 

 

 

Overige voorwaarden

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig, of voor welke reden onafdwingbaar onder verbintenissenrecht, dan die bepaling, of een gedeelte daarvan, gescheiden van de rest van deze overeenkomst worden geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, of gedeelten daarvan.

 

Dit vormt de volledige overeenkomst tussen de leverancier en de klant met betrekking tot het onderwerp hierin en mag niet gewijzigd worden behalve als schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

 

In het onwaarschijnlijke geval dat het niet mogelijk is, anders dan om redenen buiten de wil van Flits Doos, een operationele photobooth voor ten minste 80% van de overeengekomen serviceperiode beschikbaar te stellen, stelt Flits Doos aan de klant pro ratio berekend op basis van de totale kosten gemaakt gedurende de geldigheidsperiode van de overeengekomen service een restitutie uit.

 

Wanneer de huur een fotografische printer bevat en voor welke reden afgedrukte foto's niet kunnen worden verstrekt op het moment van de gebeurtenis, zal Flits Doos achteraf alle foto's afdrukken die vervolgens kosteloos zullen worden geleverd per post.

 

Als geen dienst wordt ontvangen, zal de maximale aansprakelijkheid van de Flits Doos zijn om de terugkeer van alle betalingen ontvangen door de klant van het betreffende evenement. Flits Doos is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade of gemiste kansen op schending van deze overeenkomst.

 

 

Onze gegevens:

 

Flits Doos is een onderdeel van:

 

Naam:             VPS Services

Adres:             Kijkuitstraat 56

plaats:             2920 Kalmthout

BTW nr.:          BE 0792.964.112

Website:          www.flitsdoos.be

Email:              info@flitsdoos.be

Telefoon:         +32 472 23 20 05

 

 

Artikel 1 

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding. 

 

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

 

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 4*

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de in ontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval. 

 

Artikel 5 

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons. 

 

 

*Enkel bij verkoop van goederen.